2016-2017: In nij skoaljier mei safolle mooglik skoalbesites

De skoalbesiters fan Taalplan Frysk binne wer út ein set. Yn it skoaljier 2016-2017 sille der safolle mooglik skoallen besocht wurde. It doel is om foar 2018 alle skoallen yn it primêr- en fuortset ûnderwiis te besykjen en tegearre mei de direksje fan in skoalle in Taalplan Frysk op te stellen foar de kommende fjouwer jier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *