Yn it nijs

Woansdei 23 novimber 2016 wie Albert Walsweer (projektlieder Taalplan Frysk) te gast by it telefyzjeprogramma Fryslân Hjoed. Klik hjir om it nijsitem fan Omrop Fryslân te lêzen en sjoch foar de reportaazje op útstjoering mist (18.58 begjint item oer Taalplan Frysk).

SBO scholen

Ook de scholen in het speciaal basisonderwijs (SBO scholen die onder de WPO wet vallen) zullen in het kader van het project Taalplan Frysk worden bezocht. Zo hebben Provincie Fryslân en het ECNO/Lectoraat Taalgebruik & Leren van NHL Hogeschool afgesproken dat de schoolbezoekers halverwege 2017 deze scholen zullen bezoeken.

100 scholen bezocht!

De schoolbezoekers hebben 100 schoolbezoeken volbracht. Er zijn in november 2016  in totaal zo’n 75 basisscholen en zo’n 25 middelbare scholen bezocht. Het voeren van een ‘Taalplan gesprek’ wordt voor de schoolbezoekers meer routine en ze rijden door heel Fryslân om gesprekken te voeren op de scholen over de stand van zaken omtrent het Fries en meertaligheid. Vooral de ambities die de meeste scholen hebben leiden tot heel interessante en leuke gesprekken.

Provinsje presintearret Taalplan Frysk op ûnderwiiskongres WOW Frysk

Underwiiskongres WOW Frysk

Foar ûnderwiisminsken wie it grutte kongres dat op woansdei 25 maaie 2016 plakfûn ít evenemint dat eins net mist wurde koe.
De nije digitale metoade Frysk foar it basisûnderwiis Spoar 8 én it it nije toets- en evaluaasjesysteem Grip waarden lansearre.

Sa’n 150 kongresgongers waarden yn de plenêre sesjes ynformearre oer de stân fan saken fan it fak Frysk yn it primêr en fuortsetûnderwiis. Nei de iepening krigen senior-beliedsadviseur Tsjerk Bottema fan de Provinsje Fryslân en ynspekteur-generaal Monique Vogelzang fan de ûnderwiisynspeksje it wurd. Sy fertelden oer de ûntjouwingen dy’t der west hawwe nei it ferskinen fan it ynspeksjerapport Tusken Winsk en Werklikheid yn 2010. It evaluaasjesysteem Grip en de nije digitale metoaden Spoar 8 en Searje 36 meitsje it no mooglik om by it fak Frysk goed en ferantwurde opbringstrjochte te wurkjen.

P1000386Dêrneist waard Taalplan Frysk en de MIF-subsydzjeregeling (Materiële Instandhouding Fries) noch efkes taljochte, dy’t it foar de skoallen ek mooglik makket om it digitale les- en evaluaasjemateriaal oan te skaffen.

Pilotfase zit erop

De pilot- en testfase van het project Taalplan Frysk zit erop. De bevindingen zullen aan provincie Fryslân worden gepresenteerd.

De onderwijskundigen van Taalplan Frysk hebben de afgelopen weken de basisscholen van CBO De Greiden bezocht. Het waren leerzame en nuttige schoolbezoeken, zowel voor het team Taalplan Frysk als voor de scholen. De meeste directeuren gaven aan het prettig te vinden om gezamenlijk een aanvraag, in het kader van het ontheffingsbeleid, aan te vragen.  Sommige directeuren gaven aan het helemaal niet nodig om (partiële) ontheffing aan te vragen omdat hun school aan alle kerndoelen Fries voldoet. Voor het formuleren van een (meer-)talige ambitie vonden directeuren de schoolbezoeken effectief. Het Taalplan Frysk kan als basis dienen voor een taalbeleidsplan of schoolplan.