Provinsje Fryslân

Op de webside fan Provinsje Fryslân is te lêzen oer de oanlieding fan Taalplan Frysk en de beliedsregel foar it ferkrijen fan in parsjele ûntheffing foar it fak Frysk.printscreen provinsje