Achtergrond Taalplan Frysk

Het Rijk heeft in augustus 2014 de bevoegdheid aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân gegeven om (partiële) ontheffingen te verlenen voor het vak Fries in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Eerder was het zo dat Gedeputeerde Staten alleen een volledige ontheffing konden geven, wat ook incidenteel is gebeurd op een aantal scholen. Deze volledige ontheffing voor het vak Fries kon alleen worden aangevraagd door scholen waar de leerlingenpopulatie minder dan 5% Friestalig was. De nieuwe (partiële) ontheffingen voor het vak Fries die aangevraagd kunnen worden gelden voor alle scholen ongeacht de leerlingenpopulatie. Wel zal er bij het vaststellen van de ontheffing rekening worden gehouden met de taalachtergrond van de regio waarin de school staat zoals deze zijn vastgelegd in de Taalatlas.

Klik hier voor de verder informatie over de Taalatlas 2020.