Nijsargyf

Ynspirearjend meartalich ûnderwiis

De wrâld dêr’t wy yn libje is meartalich. Ek yn Fryslân prate we net allinne Frysk en Nederlânsk, mar ek in protte oare talen. Dizze meartalige wrâld freget om in spesifike begelieding fan learlingen by it fierder ûntwikkeljen fan har taalfeardigens. Yn Taalplan Frysk 2030 wurket it projekt Ynspirearjend Meartalich Underwiis yn ’e mande mei…

Mear…

Nijsbrief Taalplan Frysk 2030 foar july

Dizze wike binne de nijsbrieven foar primêr en fuortset ûnderwiis wer nei de skoallen stjoerd. Wolsto de nijsbrieven sels ek yn de mail ûntfange? Skriuw dy dan yn fia de webside fan Cedin. Kies foar de opsjes Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

Mear…

Fryske les op it fuortset ûnderwiis mei de metoade Searje 36

Searje 36 is de lesmetoade foar Frysk yn it fuortset ûnderwiis. Tjeerd Kooistra fan CSG Liudger yn Burgum fertelt yn dit filmke mear oer harren ûnderfining mei Searje 36 en it fak Frysk as eksamenfak. Lisa Boersma fan de Afûk is projektkoördinator fuortset ûnderwiis. Sy fertelt mear oer de opbou fan de metoade mei de…

Mear…

Staetlânsskoalle út Tsjom wint SjONG junior 2022

Nei in spannende finale is de Staetlânsskoalle út Tsjom de winner fan SjONG junior 2022 wurden. De skoalle gie der mei de earste priis fan troch. Se wûnen mei it ferske ‘Fake!’. De winnende skoalle – Foto Martijn van Dellen De sjuery wie tige te sprekken oer it optreden fan de skoalle: “Knap hoe’t dizze winner…

Mear…

De trijetalige basisskoalle

Trijetalige skoallen hawwe yn ‘e ôfrûne jierren in flinke ympuls jûn oan it meartalich ûnderwiis. In sertifisearre trijetalige skoalle foldocht oan in dúdlike kwaliteitsstandert foar Nederlânsk, Frysk en Ingelsk. Elke trijetalige skoalle kleuret it taalprofyl yn op in eigen unike wize. Yn dit filmke folgje wy basisskoalle ‘t Holdersnêst yn De Harkema. Skoalstiper Aant Jelle…

Mear…

Fryske lesmetoaden en tydskriften fergees foar skoallen

Alle skoallen yn it (spesjaal) primêr en fuortset ûnderwiis krije fan takom skoaljier ôf fergees Frysk lesmateriaal oanbean. Yn it primêr ûnderwiis giet it om de digitale metoade Spoar 8 en it tydskrift Tsjil. Skoallen yn it fuortset ûnderwiis krije fergees tagong ta de digitale lesmetoade Searje 36 en ûntfange it tydskrift LinKk. It fergees…

Mear…

Nijsbrief Taalplan Frysk foar maaie

Dizze wike binne de nijsbrieven foar primêr en fuortset ûnderwiis wer nei de skoallen stjoerd. Wolsto de nijsbrieven sels ek yn de mail ûntfange? Skriuw dy dan yn fia de webside fan Cedin. Kies foar de opsjes Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

Mear…

Marije Reitsema wint Fryske foardrachtwedstriid FeRstival

Marije Reitsema út Bûtenpost hat de 78e edysje fan FeRstival wûn, de Fryske foardrachtwedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Yn De Harmonie yn Ljouwert makke sy de measte yndruk op de sjuery mei har foardracht fan it gedicht ‘Ferlegen’ fan Elske Kampen. De finale fan FeRstival hie al earder plakfine sillen, op 11 desimber…

Mear…

Proeftún Meartaligens yn it fuortset ûnderwiis

Yn de Proeftún Meartaligens wurde Fryske taal en keunst- en kultuerûnderwiis oan elkoar ferbûn. Ien of mear keunstners sette har maksimaal 30 oeren de skoalle yn en jouwe gastlessen. De ynhâld en grutte fan it projekt wurdt ôfstimd op de winsken fan de skoalle. Ek de kar fan it oantal groepen leit by de dosint.…

Mear…

Nijsbrief Taalplan Frysk 2030 foar febrewaris

Begjin dizze wike binne de nijsbrieven oer Taalplan Frysk 2030 foar primêr en fuortset ûnderwiis nei de skoallen stjoerd. Wolsto de nijsbrieven sels ek yn de mail ûntfange? Skriuw dy dan yn fia de webside fan Cedin. Kies foar de opsjes Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

Mear…