Nijsargyf

Mei in crossauto fol boeken nei it Marne college

Juster wie de kick-off fan de 9e edysje fan LêsNo op it Marne college yn Boalsert. Mei twa crossauto’s waarden boeken nei de skoalle brocht. Mear as 200 learlingen krigen út hannen fan de haadpersonen út it boek in eksimplaar fan ‘Kening fan de cross’. In absolút rekôr foar LêsNo: 5704(!) learlingen út de ûnderbou…

Mear…

Jurre Kuipers, Marrit Boetje en Marije Reitsema winne FeRstival

Jurre Kuipers, Marrit Boetje en Marije Reitsema hawwe de 79e edysje fan FeRstival wûn, de Fryske foardrachtwedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean makken sy mei harren foardrachten de measte yndruk op de sjuery. Jurre Kuipers fan Piter Jelles Stedsgymnasium wie de grutte winner by de Starters, de…

Mear…

Mear subsydzje foar Frysk yn it ûnderwiis

Skoallen yn Fryslân hawwe dit jier foar justjes mear as € 422.000,- oanfrege foar de subsydzjeregeling Frysk foar no en letter. Der wie mei-inoar € 275.000 beskikber. Deputearre Steaten hawwe besletten om it subsydzjeplafond te ferheegjen sadat alle oanfregers in subsydzje krije. Takom jier giet de regeling opnij iepen. Mei de regeling Frysk foar no…

Mear…

Nijsbrieven foar novimber

Yn novimber binne de nijsbrieven foar primêr en fuortset ûnderwiis wer nei de skoallen stjoerd. Wolsto de nijsbrief ek yn dyn mailbox krije? Stjoer dan in berjocht nei taalplanfrysk@fryslan.frl.

Mear…

Weromsjen op Fierder mei Frysk

Op 15 novimber 2022 wie de jierlikse stúdzjedei ’Fierder mei Frysk’, it kongres foar dosinten en studinten Frysk út it fuortset ûnderwiis en MBU. It kongres waard organisearre troch Cedin, de seksje Frysk fan de VLLT en de learare-opliedingen Frysk fan NHL Stenden. Marrit de Schiffart iepenet it kongres Fierder mei Frysk Marrit de Schiffart…

Mear…

Nijsbrieven Taalplan Frysk 2030 foar septimber

Ferline wike binne de nijsbrieven foar primêr en fuortset ûnderwiis wer nei de skoallen stjoerd. Hasto ek in ûnderwerp dat geskikt is foar de nijsbrief? Stjoer in berjocht nei taalplanfrysk@fryslan.frl.

Mear…

Tsjil Tsjekt: it nije ynteraktive programma foar de boppebou

Omrop Fryslân Tsjil komt mei in nij programma foar de boppebou: fan takom wike ôf kinne skoalklassen meidwaan oan it ynteraktive programma Tsjil Tsjekt. Njonken it programma sil presintator Raynaud Ritsma ek wer fysyk by skoallen del. Yn Tsjil Tsjekt nimt presintator Raynaud Ritsma de bern fan de boppebou mei op in klassikale en ynteraktive…

Mear…

Ynspiraasjemiddei ‘Wy binne mbû’ mei lansearring Yung Frysk fideorige en Bookzines mei persoanlike ferhalen

Op woansdei 5 oktober wurdt de earste grutte byienkomst holden fan de programmakommisje ‘Wy binne mbû’, yn it libben roppen om mear omtinken te kreëarjen foar de identiteit en kulturele ferskiedenheid fan it Fryske wurkfjild yn it middelber beropsûnderwiis. In ynspirearjende middei yn Neushoorn oer Frysk en meartaligens yn it mbû; foar dosinten, ûnderwiismakkers en…

Mear…

Ynspirearjend meartalich ûnderwiis

De wrâld dêr’t wy yn libje is meartalich. Ek yn Fryslân prate we net allinne Frysk en Nederlânsk, mar ek in protte oare talen. Dizze meartalige wrâld freget om in spesifike begelieding fan learlingen by it fierder ûntwikkeljen fan har taalfeardigens. Yn Taalplan Frysk 2030 wurket it projekt Ynspirearjend Meartalich Underwiis yn ’e mande mei…

Mear…

Nijsbrief Taalplan Frysk 2030 foar july

Dizze wike binne de nijsbrieven foar primêr en fuortset ûnderwiis wer nei de skoallen stjoerd. Wolsto de nijsbrieven sels ek yn de mail ûntfange? Skriuw dy dan yn fia de webside fan Cedin. Kies foar de opsjes Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

Mear…