Nijsargyf

Weromsjen op Fierder mei Frysk

Op 15 novimber 2022 wie de jierlikse stúdzjedei ’Fierder mei Frysk’, it kongres foar dosinten en studinten Frysk út it fuortset ûnderwiis en MBU. It kongres waard organisearre troch Cedin, de seksje Frysk fan de VLLT en de learare-opliedingen Frysk fan NHL Stenden. Marrit de Schiffart iepenet it kongres Fierder mei Frysk Marrit de Schiffart…

Mear…

Nijsbrieven Taalplan Frysk 2030 foar septimber

Ferline wike binne de nijsbrieven foar primêr en fuortset ûnderwiis wer nei de skoallen stjoerd. Hasto ek in ûnderwerp dat geskikt is foar de nijsbrief? Stjoer in berjocht nei taalplanfrysk@fryslan.frl.

Mear…

Tsjil Tsjekt: it nije ynteraktive programma foar de boppebou

Omrop Fryslân Tsjil komt mei in nij programma foar de boppebou: fan takom wike ôf kinne skoalklassen meidwaan oan it ynteraktive programma Tsjil Tsjekt. Njonken it programma sil presintator Raynaud Ritsma ek wer fysyk by skoallen del. Yn Tsjil Tsjekt nimt presintator Raynaud Ritsma de bern fan de boppebou mei op in klassikale en ynteraktive…

Mear…

Ynspiraasjemiddei ‘Wy binne mbû’ mei lansearring Yung Frysk fideorige en Bookzines mei persoanlike ferhalen

Op woansdei 5 oktober wurdt de earste grutte byienkomst holden fan de programmakommisje ‘Wy binne mbû’, yn it libben roppen om mear omtinken te kreëarjen foar de identiteit en kulturele ferskiedenheid fan it Fryske wurkfjild yn it middelber beropsûnderwiis. In ynspirearjende middei yn Neushoorn oer Frysk en meartaligens yn it mbû; foar dosinten, ûnderwiismakkers en…

Mear…

Ynspirearjend meartalich ûnderwiis

De wrâld dêr’t wy yn libje is meartalich. Ek yn Fryslân prate we net allinne Frysk en Nederlânsk, mar ek in protte oare talen. Dizze meartalige wrâld freget om in spesifike begelieding fan learlingen by it fierder ûntwikkeljen fan har taalfeardigens. Yn Taalplan Frysk 2030 wurket it projekt Ynspirearjend Meartalich Underwiis yn ’e mande mei…

Mear…

Nijsbrief Taalplan Frysk 2030 foar july

Dizze wike binne de nijsbrieven foar primêr en fuortset ûnderwiis wer nei de skoallen stjoerd. Wolsto de nijsbrieven sels ek yn de mail ûntfange? Skriuw dy dan yn fia de webside fan Cedin. Kies foar de opsjes Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

Mear…

Fryske les op it fuortset ûnderwiis mei de metoade Searje 36

Searje 36 is de lesmetoade foar Frysk yn it fuortset ûnderwiis. Tjeerd Kooistra fan CSG Liudger yn Burgum fertelt yn dit filmke mear oer harren ûnderfining mei Searje 36 en it fak Frysk as eksamenfak. Lisa Boersma fan de Afûk is projektkoördinator fuortset ûnderwiis. Sy fertelt mear oer de opbou fan de metoade mei de…

Mear…

Staetlânsskoalle út Tsjom wint SjONG junior 2022

Nei in spannende finale is de Staetlânsskoalle út Tsjom de winner fan SjONG junior 2022 wurden. De skoalle gie der mei de earste priis fan troch. Se wûnen mei it ferske ‘Fake!’. De winnende skoalle – Foto Martijn van Dellen De sjuery wie tige te sprekken oer it optreden fan de skoalle: “Knap hoe’t dizze winner…

Mear…

De trijetalige basisskoalle

Trijetalige skoallen hawwe yn ‘e ôfrûne jierren in flinke ympuls jûn oan it meartalich ûnderwiis. In sertifisearre trijetalige skoalle foldocht oan in dúdlike kwaliteitsstandert foar Nederlânsk, Frysk en Ingelsk. Elke trijetalige skoalle kleuret it taalprofyl yn op in eigen unike wize. Yn dit filmke folgje wy basisskoalle ‘t Holdersnêst yn De Harkema. Skoalstiper Aant Jelle…

Mear…

Fryske lesmetoaden en tydskriften fergees foar skoallen

Alle skoallen yn it (spesjaal) primêr en fuortset ûnderwiis krije fan takom skoaljier ôf fergees Frysk lesmateriaal oanbean. Yn it primêr ûnderwiis giet it om de digitale metoade Spoar 8 en it tydskrift Tsjil. Skoallen yn it fuortset ûnderwiis krije fergees tagong ta de digitale lesmetoade Searje 36 en ûntfange it tydskrift LinKk. It fergees…

Mear…