Mei in crossauto fol boeken nei it Marne college

Juster wie de kick-off fan de 9e edysje fan LêsNo op it Marne college yn Boalsert. Mei twa crossauto’s waarden boeken nei de skoalle brocht. Mear as 200 learlingen krigen út hannen fan de haadpersonen út it boek in eksimplaar fan ‘Kening fan de cross’. In absolút rekôr foar LêsNo: 5704(!) learlingen út de ûnderbouContinue reading “Mei in crossauto fol boeken nei it Marne college”

Jurre Kuipers, Marrit Boetje en Marije Reitsema winne FeRstival

Jurre Kuipers, Marrit Boetje en Marije Reitsema hawwe de 79e edysje fan FeRstival wûn, de Fryske foardrachtwedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean makken sy mei harren foardrachten de measte yndruk op de sjuery. Jurre Kuipers fan Piter Jelles Stedsgymnasium wie de grutte winner by de Starters, deContinue reading “Jurre Kuipers, Marrit Boetje en Marije Reitsema winne FeRstival”

Mear subsydzje foar Frysk yn it ûnderwiis

Skoallen yn Fryslân hawwe dit jier foar justjes mear as € 422.000,- oanfrege foar de subsydzjeregeling Frysk foar no en letter. Der wie mei-inoar € 275.000 beskikber. Deputearre Steaten hawwe besletten om it subsydzjeplafond te ferheegjen sadat alle oanfregers in subsydzje krije. Takom jier giet de regeling opnij iepen. Mei de regeling Frysk foar noContinue reading “Mear subsydzje foar Frysk yn it ûnderwiis”

Weromsjen op Fierder mei Frysk

Op 15 novimber 2022 wie de jierlikse stúdzjedei ’Fierder mei Frysk’, it kongres foar dosinten en studinten Frysk út it fuortset ûnderwiis en MBU. It kongres waard organisearre troch Cedin, de seksje Frysk fan de VLLT en de learare-opliedingen Frysk fan NHL Stenden. Marrit de Schiffart iepene it kongres en hiet eltsenien wolkom. Dat wolkomContinue reading “Weromsjen op Fierder mei Frysk”

Tsjil Tsjekt: it nije ynteraktive programma foar de boppebou

Omrop Fryslân Tsjil komt mei in nij programma foar de boppebou: fan takom wike ôf kinne skoalklassen meidwaan oan it ynteraktive programma Tsjil Tsjekt. Njonken it programma sil presintator Raynaud Ritsma ek wer fysyk by skoallen del. Yn Tsjil Tsjekt nimt presintator Raynaud Ritsma de bern fan de boppebou mei op in klassikale en ynteraktiveContinue reading “Tsjil Tsjekt: it nije ynteraktive programma foar de boppebou”

Ynspiraasjemiddei ‘Wy binne mbû’ mei lansearring Yung Frysk fideorige en Bookzines mei persoanlike ferhalen

Op woansdei 5 oktober wurdt de earste grutte byienkomst holden fan de programmakommisje ‘Wy binne mbû’, yn it libben roppen om mear omtinken te kreëarjen foar de identiteit en kulturele ferskiedenheid fan it Fryske wurkfjild yn it middelber beropsûnderwiis. In ynspirearjende middei yn Neushoorn oer Frysk en meartaligens yn it mbû; foar dosinten, ûnderwiismakkers enContinue reading “Ynspiraasjemiddei ‘Wy binne mbû’ mei lansearring Yung Frysk fideorige en Bookzines mei persoanlike ferhalen”

Ynspirearjend meartalich ûnderwiis

De wrâld dêr’t wy yn libje is meartalich. Ek yn Fryslân prate we net allinne Frysk en Nederlânsk, mar ek in protte oare talen. Dizze meartalige wrâld freget om in spesifike begelieding fan learlingen by it fierder ûntwikkeljen fan har taalfeardigens. Yn Taalplan Frysk 2030 wurket it projekt Ynspirearjend Meartalich Underwiis yn ’e mande meiContinue reading “Ynspirearjend meartalich ûnderwiis”