Animatie over de Taalplan Frysk-profielen

Uiterlijk in het jaar 2030 moet het vak Fries op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op voldoende niveau worden aangeboden. Dat is de ambitie die het Rijk en provincie met elkaar hebben afgesproken in de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Op voldoende niveau betekent dat alle basis- en voortgezet onderwijsscholen in 2030 een A-profiel hebben. Scholen krijgen nu elke vier jaar een taalprofiel toegekend. Een school met een A-profiel voldoet aan alle eisen voor het Fries onderwijs. Scholen met een A-profiel hebben een breed Fries onderwijsaanbod gericht op Fries verstaan, lezen, spreken en schrijven. Scholen die een lager profiel krijgen, hebben tijdelijk nog een vrijstelling voor sommige onderdelen van het onderwijsaanbod. Bekijk hieronder in een korte animatie een uitleg over de taalprofielen voor de scholen:

Start tweede ronde schoolbezoeken

Inmiddels is het alweer vier jaar geleden dat de eerste scholen in het kader van Taalplan Frysk zijn bezocht. De taalprofielen die de scholen gekregen hebben, zijn geldig voor vier jaar. Dit betekent dat er een tweede ronde schoolbezoeken van start gaat. Na de zomervakantie worden de eerste afspraken gemaakt met de scholen. Een onderzoeker van NHL Stenden komt langs bij iedere basisschool en school voor voortgezet onderwijs in Fryslân.

Presentatie rapport “It is mei sizzen net te dwaan” op onderwijsconferentie

Afgelopen half jaar is er hard gewerkt om alle gegevens die verzameld zijn bij de schoolbezoeken (2016-2018), als onderdeel van het project Taalplan Frysk, te verwerken in een rapport. De resultaten hiervan geven een goed beeld van het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs. Op de onderwijsconferentie Frysk yn it ûnderwiis werd donderdag 20 september 2018 dit rapport “It is mei sizzen net te dwaan” gepresenteerd. Het rapport werd aangeboden aan Commissaris van de Koning de heer drs. Arno Brok, gedeputeerde Sietske Poepjes en inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang. Ook alle aanwezigen kregen aan het eind van de dag het rapport mee naar huis.