Marije Reitsema wint Fryske foardrachtwedstriid FeRstival

Marije Reitsema út Bûtenpost hat de 78e edysje fan FeRstival wûn, de Fryske foardrachtwedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Yn De Harmonie yn Ljouwert makke sy de measte yndruk op de sjuery mei har foardracht fan it gedicht ‘Ferlegen’ fan Elske Kampen. De finale fan FeRstival hie al earder plakfine sillen, op 11 desimberContinue reading “Marije Reitsema wint Fryske foardrachtwedstriid FeRstival”

Proeftún Meartaligens yn it fuortset ûnderwiis

Yn de Proeftún Meartaligens wurde Fryske taal en keunst- en kultuerûnderwiis oan elkoar ferbûn. Ien of mear keunstners sette har maksimaal 30 oeren de skoalle yn en jouwe gastlessen. De ynhâld en grutte fan it projekt wurdt ôfstimd op de winsken fan de skoalle. Ek de kar fan it oantal groepen leit by de dosint.Continue reading “Proeftún Meartaligens yn it fuortset ûnderwiis”

Nije websjop Taalplan Frysk 2030 foar al it Frysk lesmateriaal

Hjoed giet de nije websjop fan Taalplan Frysk 2030 live. Op websjop.taalplan.frl is fan no ôf al it materiaal foar it Frysk ûnderwiis beskikber: om it Frysk sichtber te meitsjen, it Frysk lêzen te befoarderjen, it fak Frysk stal te jaan of krekt it plak fan it Frysk by oare fakken te fersterkjen. Yn deContinue reading “Nije websjop Taalplan Frysk 2030 foar al it Frysk lesmateriaal”

Opnij subsydzje beskikber foar Frysk ûnderwiis

Ek dit jier is der wer subsydzje beskikber foar it fuortsterkjen fan it Frysktalich ûnderwiis. Alle skoallen yn Fryslân kinne fan 14 febrewaris ôf in subsydzje oanfreegje. Der is û.o. subsydzje beskikber foar it oplieden fan dosinten, it oanskaffen fan ekstra lesmateriaal en it frijroasterjen fan ûnderwiispersoniel foar it ferbetterjen fan it fak Frysk. DeContinue reading “Opnij subsydzje beskikber foar Frysk ûnderwiis”

Fryske mbû’s sette skouders ûnder it Frysk

De Fryske mbû-ynstellingen Aeres, ROC Friesland College en ROC Friese Poort sette yn ’e mande mei de Afûk en provinsje Fryslân de skouders ûnder it Frysk. Alle partijen sille sa mei-inoar it plak fan it Frysk yn it middelber beropsûnderwiis fersterkje. De partijen hawwe de ambysjes en de dêrby hearrende doelen en wurksumheden fêstlein asContinue reading “Fryske mbû’s sette skouders ûnder it Frysk”

Lês alles oer Taalplan Frysk 2030 yn it projektplan

As meiwurker fan de provinsje Fryslân of ien fan de partnerorganisaasjes krije wy wol gauris de fraach: wat is dat no, Taalplan Frysk 2030? Wa wurkje der oan mei en wat is it oanbod foar de skoallen? Alle antwurden op dizze fragen binne no te finen yn it projektplan Taalplan Frysk 2030. Neist de algemieneContinue reading “Lês alles oer Taalplan Frysk 2030 yn it projektplan”