Subsydzjeregeling Frysk foar no en letter

Alle skoallen yn Fryslân kinne fan 13 septimber ôf in subsydzje oanfreegje foar it fuortsterkjen fan de posysje fan de Fryske taal en kultuer. Skoallen út alle ûnderwiissektoaren kinne subsydzje oanfreegje: lokaasjes foar berne-opfang, primêr ûnderwiis, fuortset ûnderwiis, mbû, hbû, wû en spesjaal ûnderwiis.

De subsydzjeregeling is iepen fan 13 septimber 2021 oant en mei 14 desimber 2021. In skoalle kin ien kear in oanfraach dwaan yn dizze perioade. Der is maksimaal € 400.000 beskikber. It maksimale subsydzjebedrach de oanfraach ferskilt de sektor.

1. Skoalling of neiskoalling

Mei it folgjen fan in kursus of it dwaan fan in oplieding kinne leararen, ûnderwiisstipers en pedagogysk meiwurkers harren eigen kennis oer it Frysk en/of meartalige didaktyk útwreidzje en sa ek de posysje fan de Fryske taal en kultuer fuortsterkje op de eigen skoalle/lokaasje. Der kin ûnder oare subsydzje oanfrege wurde foar it folgjen fan in kursus Frysk, it beheljen fan it Foech Frysk foar it basisûnderwiis of it dwaan fan in oplieding ta dosint Frysk yn it fuortset ûnderwiis of middelber beropsûnderwiis. De skoalle/lokaasje kin der foar meardere wurknimmers oanfrege wurde. De kosten foar in oplieding en/of neiskoalling wurde folslein subsidiearre.

2. Les- en lêsmateriaal

Goed les- en lêsmateriaal is wichtich foar it oanbieden fan goed Frysk ûnderwiis. Dêrom stelt it Ryk alle jierren jild beskikber sadat de skoallen yn Fryslân (digitale) lesmaterialen en lêsboeken keapje kinne foar it (fak) Frysk. Dizze Rykssubsydzje oan de skoallen hjit de Materiële Ynstânhâlding Frysk (MYF) en wurdt troch de provinsje Fryslân ferdield ûnder de skoallen. As de MYF net foldwaande is, kin de skoalle in berop dwaan op de regeling Frysk foar no en letter. Neist lesmateriaal en lêsboeken kin ek tocht wurde oan faktydskriften en oar materiaal wêrmei’t it ûnderwiispersoniel syn kennis oer de Fryske taal en kultuer ferbetterje kin. Ek materiaal foar it oanbieden fan meartalich ûnderwiis (ynkl. de Fryske taal en kultuer) komt yn oanmerking foar subsydzje. De kosten foar les- en lêsmateriaal foar de Fryske taal wurde foar 80% subsidiearre.

3. Kultueredukaasje

Der binne ferskate mooglikheden om learlingen yn de kunde komme te litten mei de Fryske taal en kultuer. De berne-opfang, skoalle of ûnderwiisynstelling kin in oanfraach dwaan foar in kulturele aktiviteit yn groepsferbân yn of bûten de skoalle. Under kultueredukaasje falt ûnder oare in besite oan it teäter of museum. Mar tink ek oan bygelyks film, muzyk of literatuer. Aktiviteiten op it mêd fan erfgoed, histoarje of natuer binne ek mooglik as der in dúdlike ferbining is mei de Fryske taal en kultuer. De kosten foar kultueredukaasje wurde foar 50% subsidiearre.

4. Ekstra ynset fan meiwurkers, learkrêften en dosinten

Ekstra omtinken foar it (fak) Frysk freget ek ekstra ynset fan meiwurkers, learkrêften en dosinten. Dêrom jout de regeling ek romte foar it ferfangen en/of frijroasterjen fan personiel. Der kin subsydzje oanfrege wurde foar it ferfangen fan in learaar dy’t in oplieding folget mar ek foar in meiwurker (of learkrêft/dosint) dy’t wurket oan ekstra aktiviteiten foar de Fryske taal en kultuer. Bygelyks foar it meitsjen fan in taalbeliedsplan, it bywenjen fan kongressen, it ûntwikkeljen fan lesmateriaal, it organisearjen fan aktiviteiten foar lêsbefoardering of it netwurkjen mei oare skoallen.

Brosjuere

Besjoch alle ynformaasje oer de regeling en foarbylden fan oare skoallen yn de brosjuere oer de regeling.

Fragen?

Nim dan kontakt op mei it klantkontaktsintrum fan de provinsje Fryslân fia telefoannûmer 058 – 292 59 25 of fia de mail: provincie@fryslan.frl.

Mear ynformaasje oer de regeling is te finen op: www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter