Gratis lesmateriaal voor alle scholen

Alle scholen in het (speciaal) primair en voorgezet onderwijs krijgen vanaf het schooljaar 2022 – 2023 gratis Fries lesmateriaal aangeboden.

In het primair onderwijs gaat het om de digitale methode Spoar 8 en het tijdschrift Tsjil. Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen gratis toegang tot de digitale lesmethode Searje 36 en ontvangen het tijdschrift LinKk.

Aanmelden

Aanmelden voor het gratis lesmateriaal kan via www.taalplan.frl/oanmelde. Bestaande gebruikers hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Het gratis aanbieden van het lesmateriaal draagt bij aan de doelstelling van Taalplan Frysk 2030. Zo kunnen de scholen alle kerndoelen aanbieden voor het vak Friese taal en cultuur. De subsidieregeling Frysk foar no en letter blijft beschikbaar voor scholen om lesmateriaal naar eigen keuze aan te schaffen.