Het schoolbezoek: hoe werkt het?

De provincie Fryslân stelt elke vier jaar als onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030 een Taalplan Frysk-profiel vast voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Hiervoor brengen de onderzoekers van de NHL Stenden Hogeschool een schoolbezoek aan de scholen in opdracht van de provincie Fryslân. Samen wordt gekeken naar hoe het (vak) Fries er op dat moment voor staat. Welke kerndoelen zitten al voldoende in het aanbod verweven? En welke kerndoelen hebben nog extra aandacht nodig? Samen met de onderzoeker formuleert de school tijdens het schoolbezoek ambities om de komende jaren aan te werken. Daarvoor krijgt de school ook hulp van een skoalstiper. Na vier jaar volgt er een nieuw schoolbezoek en wordt het (vak) Fries op de school opnieuw bekeken. Het doel is dat alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs in 2030 een A-profiel behalen.

Afspraak inplannen

De onderzoeker neemt telefonisch contact op met de directeur van de school om een afspraak te maken voor het schoolbezoek. Hierbij vraagt de onderzoeker of de taalcoördinator van de school ook deel kan nemen aan het gesprek. In het voortgezet onderwijs is het daarnaast wenselijk dat de docent Fries ook bij het schoolbezoek aanwezig is. Naast de onderzoeker is er ook een skoalstiper aanwezig bij het schoolbezoek. De skoalstiper is de vaste contactpersoon voor de school voor Taalplan Frysk 2030.

Vragenlijst invullen

Voorafgaand aan het bezoek vult de directeur, taalcoördinator en/of de docent Fries van de school de digitale vragenlijst in. De gegevens uit de vragenlijst worden besproken met de onderzoeker om eventuele vragen te verhelderen en misverstanden te voorkomen. Vervolgens zal de onderzoeker aan de hand van vragen een objectief en realistisch beeld schetsen over hoe de school aandacht besteedt aan het (vak) Fries en de Friese cultuur. Hieruit volgt het advies voor een Taalplan Frysk-profiel voor de komende vier jaar.

Ambities

Daarnaast maakt de onderzoeker samen met de school en skoalstiper een beschrijving van de ambities van de school voor het (vak) Fries en de Friese cultuur voor de komende vier jaar. De skoalstiper ondersteunt en adviseert bij het uitvoeren van de ambities van de school. Alle informatie komt samen in een Taalplan Frysk-rapport.

Wat gebeurt er na het schoolbezoek?

  1. De onderzoeker stelt aan de hand van alle informatie een Taalplan Frysk-rapport op.
  2. De school krijgt daarna nog 14 dagen de tijd om de gegevens te bekijken, eventueel aan te passen of aanvullingen door te geven.
  3. Daarna controleert de onderzoeker het Taalplan Frysk-rapport nog een keer op volledigheid.
  4. Vervolgens wordt het definitieve Taalplan Frysk-rapport opgestuurd naar de school en de provincie Fryslân.
  5. De provincie Fryslân neemt contact op met de school voor de digitale ondertekening van het rapport. Na ondertekening is het Taalplan Frysk-rapport rechtsgeldig en wordt het rapport in behandeling genomen door de provincie Fryslân.
  6. Binnen acht weken na ontvangst nemen Gedeputeerde Staten een besluit over het Taalplan Frysk-profiel voor de school.
  7. De school ontvangt een besluit met een Taalplan Frysk-profiel.

Het besluit wordt aan het begin van het volgende schooljaar van kracht. Het toegekende Taalplan Frysk-profiel geldt voor een periode van maximaal vier jaar.

Skoalstiper

Na het schoolbezoek werkt de school de eigen ambities verder uit samen met de skoalstiper. De vervolgstappen worden met elkaar bepaald en opgenomen in een logboek. Vragen die worden beantwoord zijn: Wat kunnen we als eerste oppakken? Wat is er nodig om de ambities verder uit te werken? En wie is waarvoor verantwoordelijk? Tevens kan de skoalstiper de school helpen bij de subsidieaanvraag voor de regeling Frysk foar no en letter. De skoalstiper en school hebben in de vier jaar na het schoolbezoek regelmatig contact over de uitvoering van de ambities van de school.