Oer Taalplan Frysk 2030

De provinsje Fryslân is opdrachtjouwer en gearwurkingspartner yn it projekt Taalplan Frysk 2030. De provinsje ûntwikkelet belied, tinkt mei, stjoert by wêr nedich en soarget foar de ferbining tusken de ferskate ûnderwiissektoaren. Dêrneist is de provinsje ferantwurdlik foar de planning, finansiering en de brede kommunikaasje oer it projekt.

Kontaktgegevens projektlieder Taalplan Frysk 2030: Marlous Visser, 06 – 46 89 18 99 of mail nei m.m.visser@fryslan.frl

By de Afûk giet alles al mear as 90 jier oer taal, de Fryske taal yn it bysûnder. Mei in winkel, útjouwerij, kursussen en ûnderwiismetoaden rjochtet de Afûk har op taalpromoasje, taaloerdracht en kultueroerdracht. Ek hat de Afûk ferskate projekten en kampanjes lykas de Praat mar Frysk kampanje, it Taalkado en Tomke.

Afûk wurket yn it projekt Taalplan Frysk 2030 mei oan de plannen fan alle ûnderwiissektoaren. Dêrneist is de Afûk de pinfierder foar it plan foar it middelber beropsûnderwiis. De Afûk is foar it grutste part ferantwurdlik foar de pylder materiaal by alle ûnderwiisnivo’s en is ek belutsen by de oare pylders lykas bewustwurding en begelieding. Ferskate meiwurkers fan de Afûk helpe skoallen yn it primêr ûnderwiis as skoalstiper. Sy binne in fêst kontaktpersoan foar de skoalle en wurkje mei de skoalle oan de ambysjes foar Taalplan Frysk 2030.

Kontaktgegevens pinfierder middelber beropsûnderwiis: Fokke Jagersma, 058-2343072 of mail nei fokke.jagersma@afuk.frl

Cedin Onderwijs rjochtet har as ûnderwiisadvystsjinst al mear as 45 jier op it ferbetterjen fan de kwaliteit fan it ûnderwiis. Dat dogge sy troch it begelieden fan skoallen en oanbieden fan kursussen en neiskoalling. Net allinne foar rekkenjen en dysleksy mar ek foar meartalich ûnderwiis.

Cedin wurket yn it projekt Taalplan Frysk 2030 mei oan de plannen fan alle ûnderwiissektoaren. Dêrneist is Cedin pinfierder foar it plan foar it fuortset ûnderwiis en spesjaal ûnderwiis. De aktiviteiten fan Cedin binne foar it projekt Taalplan Frysk 2030 benammen rjochte op de pylders bewustwurding en begelieding. As begelieders fan skoallen hat Cedin de ûnderfining om de ambysjes fan Taalplan Frysk 2030 yn en mei de skoallen te realisearjen. Cedin hat ek in wichtige taak as it giet om de ferbining tusken de ûnderwiissektoaren (trochgeande line) en de ferbining tusken de meiwurkjende ynstânsjes (gearwurking). Ferskate meiwurkers fan Cedin helpe skoallen yn it fuortset ûnderwiis as skoalstiper. Sy binne in fêst kontaktpersoan foar de skoalle en wurkje mei de skoalle oan de ambysjes foar Taalplan Frysk 2030.

Bûten de skoalbegelieding om docht Cedin ek noch projekten op it mêd fan draachflak en lesmateriaal. Sa organisearje se bygelyks Ferstival (fû), SjONG (fû) en Sjongfestival (pû) en produsearje se de magazines Tsjil (pû) en LinKk (fû). 

Kontaktgegevens pinfierder fuortset en spesjaal ûnderwiis: Bernadet de Jager, 06-12740638 of mail nei b.dejager@cedin.nl

Fers set har as advys-en stipe-organisaasje, yn ’e mande mei de Fryske biblioteken, yn foar in sterk en op de takomst rjochte Frysk Biblioteken Netwurk (FBN) dat bydraacht oan in libben lang learen foar alle Friezen. Hjirby jouwe sy eksplisyt omtinken oan it Frysk en Fryslân as ynklusive meartalige maatskippij. Fers hat in netwurk fan 52 lêskonsulinten en 226 Bibliotheek op School-skoallen.

Fers wurket yn it projekt Taalplan Frysk 2030 mei oan de plannen fan de ûnderwiissektoaren fan it foarskoalsk, primêr, fuortset en spesjaal ûnderwiis. Fers is by it projekt Taalplan Frysk 2030 benammen belutsen by de aktiviteiten op it mêd fan lêsbefoardering en de trochgeande lêsline.

Keunstwurk is de ekspertize- en advysorganisaasje foar kultueredukaasje, amateurkeunst en profesjonele keunst yn de provinsje Fryslân. Dat dogge sy as inisjatyfnimmer, pionier, oanjager en stiper op it mêd fan brede kultueredukaasje en -partisipaasje. Keunstwurk dielt  kennis, leit ferbiningen en stimulearret fernijing as it giet om teäter, muzyk, dûns en keunst.

Keunstwurk wurket yn it projekt Taalplan Frysk 2030 mei oan de ûnderwiissektoaren: primêr, fuortset en spesjaal ûnderwiis. De aktiviteiten fan Keunstwurk binne rjochte op de ferbining tusken keunst en kultuer en de Fryske taal. It programma KEK (kultueredukaasje mei kwaliteit) fan Keunstwurk draacht by oan de pylders bewustwurding en begelieding fan it projekt Taalplan Frysk 2030. Sa wurket KEK bygelyks oan it projekt proeftún meartaligens op de Fryske skoallen. KEK keppelt de fraach fan in skoalle oan keunst- en kultueroanbieders yn de provinsje.

It lektoraat Meertaligheid en Geletterdheid fan NHL Stenden Hogeschool sammelet en docht ûndersyk nei kennis en ûnderfiningen fan professionals en studinten op it mêd fan meartaligens en skriftlike taalbehearsking. Haaddoel fan it lektoraat is it optimalisearjen fan taalûntwikkeling fan learlingen en studinten. Dat docht it lektoraat troch it bieden fan hânfetten en oplossingen foar de ûnderwiispraktyk.

NHL Stenden Hogeschool wurket yn it projekt Taalplan Frysk 2030 mei oan alle ûnderwiissektoaren. Dêrneist is NHL Stenden Hogeschool ek pinfierder foar it plan foar it primêr ûnderwiis en hbû/wittenskiplik ûnderwiis. De (dosint-)ûndersikers wurkje benammen oan it dwaan fan ûndersyk. Dat dogge sy foar alle ûnderwiissektoaren. Ek de skoalbesiten wurde útfierd troch it lektoraat fan NHL Stenden Hogeschool. Mei it projekt ynspirearjend meartalich ûnderwiis wurdt de praktykfraach fan de skoalle keppele oan de teoryfoarming oer it plak fan de Fryske taal & kultuer yn it ûnderwiis. NHL Stenden Hogeschool hat ek in rol yn de prosesbegelieding fan skoallen. Ferskate meiwurkers fan it lektoraat helpe skoallen yn it primêr ûnderwiis as skoalstiper. Sy binne in fêst kontaktpersoan foar de skoalle en wurkje mei de skoalle oan de ambysjes foar Taalplan Frysk 2030.

Kontaktgegevens pinfierder primêr ûnderwiis en HBU/WU: Albert Walsweer, 06-17107280 of mail nei albert.walsweer@nhlstenden.com

Koördinator skoalstipers: Nynke Anne Varkevisser, 06-39301288 of mail nei nynke.varkevisser@nhlstenden.com

Omrop Fryslân is de regionale stjoerder fan Fryslân. De omrop bringt nijs op ynternet, radio en telefyzje. Fanwegen de status fan it Frysk as twadde rykstaal, makket Omrop Fryslân ek dokumintêren en skoaltelefyzjeprogramma’s foar de lanlike publike omrop. 

Omrop Fryslân wurket yn it projekt Taalplan Frysk 2030 mei oan de plannen fan de ûnderwiissektoaren fan it foarskoalsk, primêr, fuortset en middelber ûnderwiis. Omrop Fryslân is by it projekt Taalplan Frysk 2030 benammen belutsen by de aktiviteiten op it mêd fan moderne media en draacht by oan Taalplan Frysk 2030 mei aktiviteiten dy’t direkt rjochte binne op de skoalbern. De Fryske taal & kultuer komt sa net allinnich de skoalle yn, mar berikt de bern en harren âlden, op in moderne wize, streekrjocht.

Underwiisburo Semko rjochtet har op it begelieden fan ûnderwiisteams, it coachen fan learkrêften en it organisearjen fan eveneminten en kursussen foar dosinten.

Semko wurket yn it projekt Taalplan Frysk 2030 mei oan it plan fan it primêr ûnderwiis. Semko is by it projekt Taalplan Frysk 2030 benammen belutsen by de aktiviteiten op it mêd fan begelieding. Ferskate meiwurkers fan Semko helpe skoallen yn it primêr ûnderwiis as skoalstiper. Sy binne in fêst kontaktpersoan foar de skoalle en wurkje mei de skoalle oan de ambysjes foar Taalplan Frysk 2030.

SFBO stiet foar Sintrum Frysktalige Berne-opfang. SFBO wurket mei meartaligens oan de talige, sosjale en yntellektuele ûntwikkeling fan bern. It SFBO stipet pjutte- en berne-opfanglokaasjes by it kreëarjen fan in taalrike omjouwing foar de bern, bygelyks troch it foarmjaan fan taalbelied.  Der is in spesjaal sertifisearingstrajekt foar twatalige lokaasjes. Ek hat it SFBO in tal memmetaalsprekkers dy’t yn de ûnderbou fan de basisskoallen it Frysk oanbiede.

SFBO wurket yn it projekt Taalplan Frysk 2030 mei oan de plannen fan de ûnderwiissektoaren fan de foarskoalske edukaasje, primêr ûnderwiis en middelber beropsûnderwiis. Dêrneist is SFBO ek pinfierder foar it plan foar de foarskoalske sektor. De aktiviteiten foar de sektor primêr ûnderwiis binne benammen rjochte op de trochgeande learline. De aktiviteiten by de sektor middelber beropsûnderwiis binne rjochte op it ûnderwiisoanbod foar pedagogyske meiwurkers en oansluten by de beropspraktyk.

Kontaktgegevens pinfierder Foarskoalsk: Sytske de Boer, 06-44521350 of mail nei s.deboer@sfbo.nl