Over Taalplan Frysk 2030

De provincie Fryslân is opdrachtgever van en samenwerkingspartner in het project Taalplan Frysk 2030. De provincie ontwikkelt beleid, denkt mee, stuurt waar nodig bij en zorgt voor de verbinding tussen de verschillende onderwijssectoren. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor de planning, financiering en de brede communicatie over het project.

Contactgegevens projectleider Taalplan Frysk 2030: Marlous Visser, 06 – 46 89 18 99 of mail naar m.m.visser@fryslan.frl

Bij de Afûk gaat alles al meer dan 90 jaar over taal, de Friese taal in het bijzonder. Met een winkel, uitgeverij, cursussen en onderwijsmethodes richt de Afûk zich op taalpromotie, taaloverdracht en cultuuroverdracht. Ook heeft de Afûk verschillende projecten en campagnes zoals de Praat mar Frysk campagne, het Taalkado en Tomke.

De Afûk werkt binnen het project Taalplan Frysk 2030 mee aan de plannen van alle onderwijssectoren. Daarnaast is de Afûk de penvoerder voor het plan voor het middelbaar beroepsonderwijs. De Afûk is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de pijler materiaal bij alle onderwijsniveaus en is ook betrokken bij de andere pijlers zoals bewustwording en begeleiding. Diverse medewerkers van de Afûk helpen scholen in het primair onderwijs als ‘skoalstiper’. Zij zijn een vast contactpersoon voor de school en werken samen met de school aan de ambities voor Taalplan Frysk 2030.

Contactgegevens penvoerder middelbaar beroepsonderwijs: Fokke Jagersma, 058-2343072 of mail naar fokke.jagersma@afuk.frl

Cedin Onderwijs richt zich als onderwijsadviesdienst al meer dan 45 jaar op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dat doet zij door het begeleiden van scholen en aanbieden van cursussen en nascholing. Niet alleen voor rekenen en dyslexie maar ook voor meertalig onderwijs.

Cedin werkt binnen het project Taalplan Frysk 2030 mee aan de plannen van alle onderwijssectoren. Daarnaast is Cedin penvoerder voor het plan voor het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. De activiteiten van Cedin zijn voor het project Taalplan Frysk 2030 met name gericht op de pijlers bewustwording en begeleiding. Als begeleiders van scholen heeft Cedin de ervaring om de ambities van Taalplan Frysk 2030 in en met de scholen te realiseren. Cedin heeft ook een belangrijke taak als het gaat om de verbinding tussen de onderwijssectoren (doorgaande leerlijn) en de verbinding tussen de meewerkende instanties (samenwerking). Diverse medewerkers van Cedin helpen scholen in het voortgezet onderwijs als ‘skoalstiper’. Zij zijn een vast contactpersoon voor de school en werken samen met de school aan de ambities voor Taalplan Frysk 2030.

Behalve de schoolbegeleiding doet Cedin ook nog projecten op het gebied van draagvlak en lesmateriaal. Zo organiseert ze bijvoorbeeld Ferstival (vo), SjONG (vo) en Sjongfestival (po) en produceert ze de magazines Tsjil (po) en LinKk (vo). 

Contactgegevens penvoerder voortgezet en speciaal onderwijs: Bernadet de Jager, 06-12740638 of mail naar b.dejager@cedin.nl

Fers zet zich als advies-en steunorganisatie, samen met de Friese bibliotheken, in voor een sterk en op de toekomst gericht Fries Bibliotheken Netwerk (FBN) dat bijdraagt aan een leven lang leren voor alle Friezen. Hierbij geeft zij expliciet aandacht aan het Fries en Fryslân als inclusieve meertalige maatschappij. Fers heeft een netwerk van 52 leesconsulenten en 226 Bibliotheek op School-scholen.

Fers werkt binnen het project Taalplan Frysk 2030 mee aan de plannen van de onderwijssectoren van het voorschools, primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Fers is bij het project Taalplan Frysk 2030 met name betrokken bij de activiteiten op het gebied van leesbevordering en de doorgaande leeslijn.

Keunstwurk is de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in de provincie Fryslân. Dat doet zij als initiatiefnemer, pionier, aanjager en ondersteuner op het gebied van brede cultuureducatie en -participatie. Keunstwurk deelt kennis, legt verbindingen en stimuleert vernieuwing als het gaat om theater, muziek, dans en kunst.

Keunstwurk werkt binnen het project Taalplan Frysk 2030 mee aan de onderwijssectoren: primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De activiteiten van Keunstwurk zijn gericht op de verbinding tussen kunst en cultuur en de Friese taal. Het programma KEK (cultuureducatie met kwaliteit) van Keunstwurk draagt bij aan de pijlers bewustwording en begeleiding van het project Taalplan Frysk 2030. Zo werkt KEK bijvoorbeeld aan het project proeftuin meertaligheid op de Friese scholen. KEK koppelt de vraag van een school aan kunst- en cultuuraanbieders in de provincie.

Het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden Hogeschool verzamelt en doet onderzoek naar kennis en ervaringen van professionals en studenten op het gebied van meertaligheid en schriftelijke taalbeheersing. Hoofddoel van het lectoraat is het optimaliseren van taalontwikkeling van leerlingen en studenten. Dat doet het lectoraat door het bieden van handvatten en oplossingen voor de onderwijspraktijk.

NHL Stenden Hogeschool werkt binnen het project Taalplan Frysk 2030 mee aan alle onderwijssectoren. Daarnaast is NHL Stenden Hogeschool ook penvoerder voor het plan voor het primair onderwijs en hbo/wetenschappelijk onderwijs. De (docent-)onderzoekers werken met name aan het doen van onderzoek. Dat doen zij voor alle onderwijssectoren. Ook de schoolbezoeken worden uitgevoerd door het lectoraat van NHL Stenden Hogeschool. Met het project inspirerend meertalig onderwijs wordt de praktijkvraag van de school gekoppeld aan de theorievorming over de plek van de Friese taal & cultuur in het onderwijs. NHL Stenden Hogeschool heeft ook een rol in de procesbegeleiding van scholen. Diverse medewerkers van het lectoraat helpen scholen in het primair onderwijs als ‘skoalstiper’. Zij zijn een vast contactpersoon voor de school en werken samen met de school aan de ambities voor Taalplan Frysk 2030.

Contactgegevens penvoerder primair onderwijs en HBO/WO: Albert Walsweer, 06-17107280 of mail naar albert.walsweer@nhlstenden.com

Coördinator ‘skoalstipers’: Nynke Anne Varkevisser, 06-39301288 of mail naar nynke.varkevisser@nhlstenden.com

Omrop Fryslân is de regionale zender van Fryslân. De omrop brengt nieuws op internet, radio en televisie. Vanwege de status van het Frysk als tweede rijkstaal, maakt Omrop Fryslân ook documentaires en schooltelevisieprogramma’s voor de landelijke publieke omroep. 

Omrop Fryslân werkt binnen het project Taalplan Frysk 2030 mee aan de plannen van de onderwijssectoren van het voorschools, primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. Omrop Fryslân is bij het project Taalplan Frysk 2030 met name betrokken bij de activiteiten op het gebied van moderne media en draagt bij aan Taalplan Frysk 2030 met activiteiten die direct gericht zijn op de schoolkinderen. De Friese taal & cultuur komt zo niet alleen de school binnen, maar bereikt de kinderen en hun ouders, op een moderne en directe wijze.

Onderwijsbureau Semko richt zich op het begeleiden van onderwijsteams, het coachen van leraren en het organiseren van evenementen en cursussen voor docenten.

Semko werkt binnen het project Taalplan Frysk 2030 mee aan het plan van het primair onderwijs. Semko is bij het project Taalplan Frysk 2030 met name betrokken bij de activiteiten op het gebied van begeleiding. Diverse medewerkers van Semko helpen scholen in het primair onderwijs als ‘skoalstiper’. Zij zijn een vast contactpersoon voor de school en werken met de school aan de ambities voor Taalplan Frysk 2030.

SFBO staat voor Sintrum Frysktalige Berne-opfang. SFBO werkt met meertaligheid aan de talige, sociale en intellectuele ontwikkeling van kinderen. Het SFBO ondersteunt peuter- en kinder-opvanglocaties bij het creëren van een taalrijke omgeving voor de kinderen, bijvoorbeeld door het vormgeven van taalbeleid. Er is een speciaal certificeringstraject voor tweetalige locaties. Ook heeft het SFBO een aantal moedertaalsprekers die  in de onderbouw van de basisscholen het Frysk aanbieden.

SFBO werkt binnen het project Taalplan Frysk 2030 mee aan de plannen van de onderwijssectoren van het voorschools, primair onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast is SFBO ook penvoerder voor het plan voor de voorschoolse sector. De activiteiten voor de sector primair onderwijs zijn met name gericht op de doorgaande leerlijn. De activiteiten bij de sector middelbaar beroepsonderwijs zijn gericht op het onderwijsaanbod voor pedagogische medewerkers en het aansluiten bij de beroepspraktijk.

Contactgegevens penvoerder voorschools: Sytske de Boer, 06-44521350 of mail naar s.deboer@sfbo.nl