Regeling Frysk foar no en letter open!

Werk jij in het onderwijs in Fryslân? Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 22 februari een subsidie aanvragen voor het verbeteren van het vak Fries. De komende vier jaar is er elk jaar € 800.000 beschikbaar voor bijvoorbeeld het bijscholen van docenten Fries, extra lesmateriaal en het vervangen van docenten die een opleiding Fries volgen.

De regeling Frysk foar no en letter maakt deel uit het project Taalplan Frysk 2030. Wij investeren met Taalplan Frysk 2030 in de kwaliteit van het Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. De provincie zet zich hiervoor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko, Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de Onderwijsinspectie. Frysk, foar no en letter. Meer weten? Kijk op: www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter