Subsidieregeling Frysk foar no en letter

Alle scholen in Fryslân kunnen in het najaar van 2021 weer een subsidie aanvragen voor het verbeteren van het vak Fries. Zowel scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs, locaties voor kinderopvang als onderwijsinstellingen voor middelbaar beroeps-, hoger en wetenschappelijk onderwijs kunnen een aanvraag indienen.

Waar kan ik als kinderopvang, school of onderwijsinstelling een subsidie voor aanvragen?

  • Het volgen van een opleiding of nascholing Friese taal en cultuur.
  • Het aanschaffen van lesmateriaal.
  • Het vervangen van docenten die een opleiding of nascholing Fries volgen (vrijroosteren van docenten).
  • Activiteiten op het gebied van cultuureducatie. Bijvoorbeeld een bezoek brengen aan een Fries theaterstuk.
  • Het opstellen van een taalbeleidsplan met aandacht voor het Fries.
  • De inzet van een vakdocent Fries in het voortgezet onderwijs of mbo.
  • Het volgen van een begeleidingstraject voor het netwerk Meertalig Voortgezet Onderwijs.

Het maximale subsidiebedrag is € 13.500. Er is in de eerste periode maximaal € 400.000 beschikbaar. Na de zomer gaat de regeling voor de tweede keer open. Dan is er weer € 400.000 beschikbaar.

Hoe vraag ik als kinderopvang, school of onderwijsinstelling een subsidie aan?

  1. Ga naar de website: www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter
  2. Download het aanvraagformulier en volg de stappen die op de website staan.
  3. Stuur het ondertekende formulier met alle bijlagen naar: provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM LEEUWARDEN

Vragen

Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van de provincie Fryslân via telefoonnummer 058 – 292 59 25 of via de mail: provincie@fryslan.frl.

Meer informatie over de regeling is te vinden op: www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter