Subsidieregeling Frysk foar no en letter

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 13 september een subsidie aanvragen voor het versterken van de positie van de Friese taal en cultuur. Scholen uit alle onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen: kinderopvanglocaties, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en speciaal onderwijs.

De subsidieregeling is open van 13 september 2021 tot en met 14 december 2021. Een school kan één keer een aanvraag doen in deze periode. Er is maximaal € 400.000 beschikbaar. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag verschilt per sector.

1. Scholing en nascholing

Door het volgen van een cursus of opleiding kunnen leraren, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers de eigen kennis over het Fries en/of meertalige didactiek vergroten. Daarmee versterken zij ook de positie van de Friese taal en cultuur op de eigen school/locatie. Er kan onder andere subsidie aangevraagd worden voor het volgen van een cursus Fries, het behalen van het Foech Frysk voor het basisonderwijs of het volgen van de opleiding tot docent Fries in het voorgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Per school kan voor meerdere werknemers subsidie aangevraagd worden. De kosten voor een opleiding of nascholing worden volledig gesubsidieerd.

2. Les- en leesmateriaal

Goed les- en leesmateriaal is belangrijk voor het aanbieden van goed Fries onderwijs. Daarom stelt het Rijk jaarlijks geld beschikbaar zodat de scholen in Fryslân (digitale) lesmaterialen en leesboeken kunnen kopen voor het (vak) Fries. Deze Rijkssubsidie aan de scholen heet de Materiële Instandhouding Fries (MIF) en wordt door de provincie Fryslân verdeeld onder de scholen. Als de MIF niet voldoende is, kan de school een beroep doen op de regeling Frysk foar no en letter. Naast lesmateriaal en leesboeken kun je ook denken aan vaktijdschriften en ander materiaal waarmee het onderwijspersoneel zijn kennis over de Friese taal en cultuur kan verbeteren. Ook materiaal voor het aanbieden van meertalig onderwijs (incl. de Friese taal en cultuur) komt in aanmerking voor subsidie. De kosten voor les- en leesmateriaal voor de Friese taal worden voor 80% gesubsidieerd.

3. Cultuureducatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om leerlingen kennis te laten maken met de Friese taal en cultuur. De kinderopvang, school of onderwijsinstelling kan
een aanvraag doen voor een culturele activiteit in groepsverband in of buiten de school. Onder cultuureducatie valt onder andere een bezoek aan het theater of museum. Maar denk ook aan bijvoorbeeld film, muziek of literatuur. Activiteiten op het vlak van erfgoed, historie of natuur zijn ook mogelijk als er een duidelijke verbinding is met de Friese taal en cultuur. De kosten voor cultuureducatie worden voor 50% gesubsidieerd.

4. Extra inzet medewerkers, leerkrachten en docenten

Extra aandacht voor het (vak) Fries vraagt ook extra inzet van medewerkers, leerkrachten en docenten. Daarom geeft de regeling ook ruimte voor het vervangen en/of vrijroosteren van personeel. Er kan subsidie aangevraagd
worden voor het vervangen van een leraar die een opleiding volgt, maar ook voor een medewerker (of leerkracht/docent) die werkt aan extra activiteiten voor de Friese taal en cultuur. Bijvoorbeeld voor het maken van een taalbeleidsplan, het bijwonen van congressen, het ontwikkelen van lesmateriaal, het organiseren van activiteiten voor leesbevordering of het netwerken met andere scholen.

Brosjuere

Bekijk alle informatie over de regeling en voorbeelden van andere scholen in de brochure over de regeling.

Vragen

Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van de provincie Fryslân via telefoonnummer 058 – 292 59 25 of via de mail: provincie@fryslan.frl.

Meer informatie over de regeling is te vinden op: www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter