Subsydzjeregeling Frysk foar no en letter iepen

Alle skoallen yn Fryslân kinne fan hjoed ôf in subsydzje oanfreegje foar it fuortsterkjen fan de posysje fan de Fryske taal en kultuer. Skoallen út alle ûnderwiissektoaren kinne subsydzje oanfreegje: lokaasjes foar berne-opfang, primêr ûnderwiis, fuortset ûnderwiis, mbû, hbû, wû en spesjaal ûnderwiis.

Mear ynformaasje?

Sjoch foar mear ynformaasje op de side fan de regeling. It oanfraachformulier is te finen op de webside fan de provinsje Fryslân.