Primêr ûnderwiis

Yn it primêr ûnderwiis binne der 7 profilen (profyl A oant en mei G). By profyl G wurde der gjin kearndoelen oanbean foar it Frysk.

Mear witte oer de profilen? Lês hjir in taljochting op de profilen.

Ynspiraasjefilmkes

Trijetalige basisskoalle ‘t Holdersnêst yn De Harkema
Ynspirearjend meartalich ûnderwiis op basisskoalle De Wâldiik yn Boelensloane

Materiaal

Der is foar it primêr ûnderwiis in brosjuere beskikber mei al it materiaal en oanbod dat der is foar it Frysk ûnderwiis.