Taalplan Frysk-profielen

Met het project Taalplan Frysk 2030 brengt de provincie Fryslân per school (in het primair en voortgezet onderwijs) in kaart welke kerndoelen een school aanbiedt voor het (vak) Fries. Er zijn bijvoorbeeld kerndoelen geformuleerd voor Fries verstaan, lezen, spreken en schrijven. Deze kerndoelen zijn weer vertaald naar Taalplan Frysk-profielen.

De profielen

In het primair onderwijs werken we met profiel A tot en met G. In het voorgezet onderwijs zijn er vijf profielen (A, B, C1, C2 en D). De profielen zijn gebaseerd op de kerndoelen Fries uit de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO).

Een school met een A-profiel voldoet aan alle eisen voor het Fries onderwijs. Scholen met een A-profiel hebben een volledig Fries onderwijsaanbod gericht op Fries verstaan, lezen, spreken en schrijven. Scholen die een lager profiel krijgen, hebben tijdelijk nog een vrijstelling voor enkele onderdelen van het Fries onderwijsaanbod. Bijvoorbeeld een school die wel aan de kerndoelen voldoet voor Fries verstaan, lezen en spreken maar het schrijven nog niet voldoende aanbiedt.

Ambities

Uiterlijk in het jaar 2030 moet het (vak) Fries op alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs op voldoende niveau worden aangeboden. Dat is de ambitie die het Rijk en provincie Fryslân met elkaar hebben afgesproken in de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Op voldoende niveau betekent dat alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in 2030 een A-profiel hebben, met uitzondering van de Waddeneilanden en gemeente Weststellingwerf. In deze regio’s formuleren de scholen ambities voor de streektaal die in het gebied gebruikt wordt. Scholen op de Waddeneilanden en in de gemeente Weststellingwerf komen zo ook in aanmerking voor een hoger Taalplan Frysk-profiel.

Schoolbezoek

De provincie Fryslân stelt elke vier jaar een Taalplan Frysk-profiel vast door het uitvoeren van een schoolbezoek. Scholen krijgen hiermee inzicht in de huidige situatie van het (vak) Fries op school. Daarnaast formuleert elke school ook een ambitie voor de komende vier jaar. In deze ambitie omschrijft de school hoe zij toewerken naar een hoger Taalplan Frysk-profiel. Na 4 jaar volgt er een nieuw schoolbezoek. Meer weten over het schoolbezoek? Kijk op de pagina Het schoolbezoek: hoe werkt het?

Onderwijsinspectie

De Taalplan Frysk-profielen worden gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. Op die manier kan de inspectie goed toezicht houden op de kwaliteit van het Fries onderwijs.

Begeleiding

Taal- en onderwijsinstellingen (partners project Taalplan Frysk 2030) helpen scholen met begeleiding, scholing en materiaal. Zo werken we als project bijvoorbeeld met skoalstipers. De skoalstiper is een vast contactpersoon voor de school voor Taalplan Frysk 2030. De skoalstiper ondersteunt en adviseert bij het uitvoeren van de ambities van de school. Zo verbeteren we met het project Taalplan Frysk 2030 stap voor stap het niveau van het Fries onderwijs. De skoalstiper helpt een school met het opstellen van een aanpak die past bij de werkwijze van de school. Zo werkt iedere school toe naar een A-profiel in 2030.