Taalplan Frysk 2030

De Friese taal is onlosmakelijk verbonden met de Friezen en onze identiteit. Een taal om trots op te zijn én in te investeren. Als provincie willen we elk kind in Fryslân een kans bieden om de Friese taal te leren. Daarom moet uiterlijk in 2030 het vak Fries op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op voldoende niveau worden aangeboden. Bij voorschoolse educatie, mbo, hbo, universiteit en het speciaal onderwijs kiezen we voor het versterken van de doorgaande leerlijn. Zo komen kinderen op alle leeftijden in aanraking met de Friese taal, van kinderopvang tot hoger onderwijs. De provincie zet zich hier samen voor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko, Sintrum Frysktalige Berneopfang (SFBO) en de Onderwijsinspectie. Maar bovenal werken we samen met docenten, scholen en schoolbesturen. We investeren met Taalplan Frysk in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. Voor nu en later. Frysk, foar no en letter. 

Laatste Nieuws

Subsidieregeling Frysk foar no en letter open

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf vandaag een subsidie aanvragen voor het versterken van de positie van de Friese taal en cultuur. Scholen uit alle onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen: kinderopvanglocaties, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en speciaal onderwijs. Meer informatie? Kijk voor meer informatie op de pagina van de regeling. Het aanvraagformulier is…

meer lezen

€ 400.000 subsidie beschikbaar voor Fries onderwijs

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 13 september weer een subsidie aanvragen voor het versterken van het Friestalige onderwijs. Met de regeling Frysk foar no en letter wil de provincie Fryslân scholen ondersteunen bij het versterken van de positie van het Fries. Scholen uit alle onderwijssectoren kunnen een aanvraag doen. Er is o.a. subsidie beschikbaar…

meer lezen

Meertalige verhalenroute door schoolkinderen in Koudum

De kinderen van kinderopvang het Fûgelnêst, basisschool de Klimbeam en csg Bogerman Koudum kregen vrijdag 25 juni hoog bezoek. De Koning en gedeputeerde Sietske Poepjes kwamen op bezoek! De kinderen op de scholen in Koudum hebben met het project ‘Koning Corona’ de afgelopen weken gewerkt aan de meertalige verhalenroute. Foto: Cris Toala Olivares Schrijver Thys Wadman uit Koudum schreef voor het project van…

meer lezen

Eerste scholen aan de slag met verbeteren Friese les

De subsidieregeling ’Frysk foar no en letter’ kende een voorzichtige start. In de eerste ronde deden 39 scholen een aanvraag om het Fries onderwijs te verbeteren. Daardoor is er minder subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was. Eén van de redenen die scholen noemen is dat ze vanwege de coronamaatregelen geen tijd hadden voor de subsidieaanvraag.…

meer lezen

Friese mbo’s krijgen geld voor Fries onderwijs

Er is goed nieuws voor de mbo-scholen in Fryslân. De komende drie jaar stelt het ministerie van OCW jaarlijks 100.000,- euro beschikbaar voor Fries onderwijs. Het geld kunnen scholen gebruiken om lesmateriaal aan te schaffen. De provincie Fryslân verdeelt het geld over de mbo-scholen. Voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Fryslân is al…

meer lezen

Terugblik op WOW Frysk 2030

Normaalgesproken is er elk jaar een congres over het Fries onderwijs bij Cedin in Drachten. Dat kon dit jaar helaas door de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar er was wel een goed alternatief: WOW Frysk 2030 ging op 26 mei online! De middag ging van start met een introductie van Taalplan Frysk 2030. Want wat is…

meer lezen

Voorschoolse educatie

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

mbo

hbo / universiteit

Speciaal onderwijs