Taalplan Frysk 2030

De Friese taal is onlosmakelijk verbonden met de Friezen en onze identiteit. Een taal om trots op te zijn én in te investeren. Als provincie willen we elk kind in Fryslân een kans bieden om de Friese taal te leren. Daarom moet uiterlijk in 2030 het vak Fries op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op voldoende niveau worden aangeboden. Bij voorschoolse educatie, mbo, hbo, universiteit en het speciaal onderwijs kiezen we voor het versterken van de doorgaande leerlijn. Zo komen kinderen op alle leeftijden in aanraking met de Friese taal, van kinderopvang tot hoger onderwijs. De provincie zet zich hier samen voor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige  Berneopfang (SFBO). Maar bovenal werken we samen met docenten, scholen en schoolbesturen. We investeren met Taalplan Frysk 2030 in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. Voor nu en later. Frysk, foar no en letter. 

Laatste Nieuws

Met een crossauto vol boeken naar het Marne college

Gisteren was de kick-off van de 9e editie van LêsNo op het Marne College in Bolsward. Met twee crossauto’s werden boeken naar de school gebracht. Meer dan 200 leerlingen kregen uit handen van de hoofdpersonen uit het boek een exemplaar van ‘Kening fan de cross’. Een absoluut record voor LêsNo: 5704 (!) leerlingen uit de…

meer lezen

Jurre Kuipers, Marrit Boetje en Marije Reitsema winnen FeRstival

Jurre Kuipers, Marrit Boetje en Marije Reitsema hebben de 79e editie van FeRstival gewonnen, de Friese voordrachtwedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. In het Posthuis Theater in Heerenveen maakten zij met hun voordrachten de meeste indruk op de jury. Jurre Kuipers van Piter Jelles Stadsgymnasium was de grote winnaar bij de Starters, de categorie…

meer lezen

Meer subsidie voor Fries in het onderwijs

Scholen in Fryslân hebben dit jaar voor iets meer dan € 422.000,- aangevraagd voor de subsidieregeling Frysk foar no en letter. Er was in totaal € 275.000 beschikbaar. Gedeputeerde Staten heeft besloten om het subsidieplafond te verhogen zodat alle aanvragers een subsidie ontvangen. Volgend jaar gaat de regeling opnieuw open. Met de regeling Frysk foar…

meer lezen

Nieuwsbrieven voor november

In november zijn de nieuwsbrieven voor primair en voortgezet onderwijs weer naar de scholen verstuurd. Wil jij de nieuwsbrief ook in je mailbox ontvangen? Stuur dan een bericht naar taalplanfrysk@fryslan.frl.

meer lezen

Terugkijken op Fierder mei Frysk

Op 15 november 2022 was de jaarlijkse studiedag ‘ Fierder mei Frysk ‘, het congres voor docenten en studenten Fries uit het voortgezet onderwijs en MBO. Het congres werd georganiseerd door Cedin, de sectie Fries van de VLLT en de lerarenopleidingen Fries van NHL Stenden. Marrit de Schiffart opent het congres Fierder mei Frysk Marrit…

meer lezen

Nieuwsbrieven Taalplan Frysk 2030 voor september

Vorige week zijn de nieuwsbrieven voor primair en voortgezet onderwijs weer naar de scholen gestuurd. Heb je ook een onderwerp dat geschikt is voor de nieuwsbrief? Stuur een bericht naar taalplanfrysk@fryslan.frl.

meer lezen

Voorschoolse educatie

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

mbo

hbo / universiteit

Speciaal onderwijs