Taalplan Frysk 2030

De Friese taal is onlosmakelijk verbonden met de Friezen en onze identiteit. Een taal om trots op te zijn én in te investeren. Als provincie willen we elk kind in Fryslân een kans bieden om de Friese taal te leren. Daarom moet uiterlijk in 2030 het vak Fries op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op voldoende niveau worden aangeboden. Bij voorschoolse educatie, mbo, hbo, universiteit en het speciaal onderwijs kiezen we voor het versterken van de doorgaande leerlijn. Zo komen kinderen op alle leeftijden in aanraking met de Friese taal, van kinderopvang tot hoger onderwijs. De provincie zet zich hier samen voor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige  Berneopfang (SFBO). Maar bovenal werken we samen met docenten, scholen en schoolbesturen. We investeren met Taalplan Frysk 2030 in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. Voor nu en later. Frysk, foar no en letter. 

Laatste Nieuws

Inspirerend meertalig onderwijs

De wereld waarin we leven is meertalig. Ook in Fryslân spreken we niet alleen Frysk en Nederlands, maar ook vele andere talen. Deze meertalige wereld vraagt om een specifieke ondersteuning van leerlingen bij het verder ontwikkelen van hun taalvaardigheid. Binnen Taalplan Frysk 2030 werkt het project Inspirerend Meertalig Onderwijs samen met scholen aan het ontwikkelen…

meer lezen

Nieuwsbrief Taalplan Frysk 2030 voor juli

Begin deze week zijn de nieuwsbrieven over Taalplan Frysk 2030 voor primair en voortgezet onderwijs naar de scholen gestuurd. Wil je de nieuwsbrieven zelf ook ontvangen in de mail? Schrijf je dan in via de website van Cedin. Kies voor de opties Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

meer lezen

Fries les op het voortgezet onderwijs met Searje 36

Searje 36 is de lesmethode voor Fries in het voorgezet onderwijs. Tjeerd Kooistra van CSG Liudger in Burgum vertelt in dit filmpje meer over zijn ervaringen met Searje 36 en het vak Fries als examenvak. Lisa Boersma van de Afûk is projectcoördinator voortgezet onderwijs. Zij vertelt meer over de opbouw van de methode met de…

meer lezen

Staetlânsskoalle uit Tzum wint SjONG junior 2022

Na een spannende finale is de Staetlânsskoalle uit Tzum de winnaar van SjONG junior 2022 geworden. De school gaat er met de eerste prijs vandoor. Ze wonnen met het liedje ‘Fake!’. De winnende school – Martijn van Dellen De jury was zeer te spreken over het optreden van de school: “Knap hoe deze winnaar de…

meer lezen

De drietalige basisschool

Drietalige scholen hebben de afgelopen jaren een flinke impuls gegeven aan het meertalig onderwijs. Een gecertificeerde drietalige school voldoet aan een duidelijke kwaliteitsstandaard voor Nederlands, Fries en Engels. Elke drietalige school kleurt het taalprofiel op een eigen wijze in. In dit filmpje volgen wij basisschool ‘t Holdersnêst in Harkema. Skoalstiper Aant Jelle Soepboer en docent…

meer lezen

Friese lesmethodes en tijdschriften gratis voor scholen

Alle scholen in het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar gratis Fries lesmateriaal aangeboden. In het primair onderwijs gaat het om de digitale methode Spoar 8 en het tijdschrift Tsjil. Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen gratis toegang tot de digitale lesmethode Searje 36 en ontvangen het tijdschrift LinKk. Het gratis aanbieden…

meer lezen

Voorschoolse educatie

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

mbo

hbo / universiteit

Speciaal onderwijs