Terugkijken op Fierder mei Frysk

Op 15 november 2022 was de jaarlijkse studiedag ‘ Fierder mei Frysk ‘, het congres voor docenten en studenten Fries uit het voortgezet onderwijs en MBO. Het congres werd georganiseerd door Cedin, de sectie Fries van de VLLT en de lerarenopleidingen Fries van NHL Stenden.

Marrit de Schiffart opent het congres Fierder mei Frysk

Marrit de Schiffart opende het congres en heette iedereen welkom. Dat welkom was in het bijzonder voor Goffe Jensma, (emeritus) hoogleraar, als hoofdspreker. Jensma’s rede had de titel ‘ Sykje om lykwicht, it Frysk fan doe nei no nei aanst ’ en hij deed dat aan de hand van drie stellingen:

  • Er wordt nu teveel ingezet op meertaligheid en te weinig op Friese taalvaardigheid in het onderwijs;
  • Zonder inzet van digitalisering gaat de Friese taal het niet redden;
  • De Friese beweging is niet een taalbeweging. Maar een literaire beweging, met het Fries als cultuurtaal als belangrijkste instrument.

Jensma vindt aandacht voor meertaligheid in het onderwijs niet verkeerd. Het biedt kansen op tolerantie en heeft ook een positief effect op ons cognitief denken. Maar hij waarschuwt ook dat het een nadeel heeft, want het zorgt voor onverschilligheid in het taalgebruik.

Digitalisering is wel belangrijk, want schoolkinderen hebben belang bij het appen in het Fries. De kinderen willen op digitaal gebied het Fries beheersen.

De Friese taal overeind houden, gebeurt niet alleen via taal, maar ook via literatuur en cultuur, bijvoorbeeld films, journalistiek, openluchtspelen en muziek.

Het Fries heeft wortels. De tijdschriften, de Omrop etc. zijn blaadjes aan de boom. Wij zijn nu te veel bezig met de blaadjes aan de boom en moeten meer focus hebben op de wortels.

Jensma eindigde zijn rede met het voordragen van het toepasselijke gedicht ‘ De geande man ‘, geschreven door Harm Wind.

Goffe Jensma

Daarna konden de bezoekers naar twee workshops toe met verschillende onderwerpen: voordragen in het Fries, Searje 36, Kurrikulum.frl, LêsNo, vertaalsoftware in de klas en LoCALL.

De workshops waren interactief, leerzaam en toepasbaar in het onderwijs. In de pauze tussen de beide omlopen van de werkwinkels was er een stamppotbuffet en konden de bezoekers naar een boekenmarkt. Al met al was het een geslaagde congresdag die werd afgesloten met een leuke pubquiz!

Geschreven door studenten Fries NHL Stenden: Korrie, Yvonne en Yne