Veel gestelde vragen

Waarom een nieuwe vorm van vaststellen?

De nieuwe vorm van vaststellen (ontheffing) voor het vak Fries is bedoeld om meer recht te doen aan de positie van het Fries in de regio waar de school staat en aan de wijze waarop het vak Fries in de praktijk onderwezen wordt op iedere individuele school. Het voordeel van de nieuwe ontheffingen is dat scholen de ambities op het gebied van het vak Fries beter kunnen formuleren en hiermee ook gemakkelijker kunnen voldoen aan de kerndoelen Fries.

Deze nieuwe vorm van vaststellen geldt tot 2030. Vanaf dan wordt van scholen verwacht dat zij weer aanbod hebben voor alle Friese kerndoelen.

Wat zijn vaststellingsprofielen?

De nieuwe vorm van vaststellen is opgedeeld in verschillende vaststellingsprofielen. Deze profielen A t/m G (waarbij profiel A staat voor geen ontheffing en profiel G voor volledige ontheffing in het primair onderwijs) en profielen A t/m D (waarbij profiel A staat voor geen ontheffing en profiel D voor volledige ontheffing in het voortgezet onderwijs) zijn gebaseerd op de kerndoelen voor het Fries zoals deze in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) beschreven zijn. Alle scholen in Fryslân moeten aangeven wat zij aan het Fries doen en welke kerndoelen daarbij behaald worden, maar ook welke ambities zij hebben voor de toekomst wat betreft het vak Fries. Aan deze beschrijving wordt vervolgens een vaststellingsprofiel gekoppeld. De beschrijving van wat er nu wordt gedaan aan het vak Fries op school, wat de ambities zijn voor de toekomst en het vaststellingsprofiel vormen samen het Taalplan Frysk voor de school.

Hoe lang is het Taalplan Frysk geldig?

Het Taalplan Frysk is bedoeld als tijdelijke maatregel binnen een groeimodel. Van de scholen in het Friese taalgebied, dus waar Fries de dagelijkse omgangstaal is (zie ook de taalatlas), wordt verwacht dat zij iedere vier jaar minder ontheffing nodig hebben. Maar ook scholen buiten het Friese taalgebied kunnen heel goed groeien binnen dit model en minder ontheffing nodig hebben. Het is daarom belangrijk om de ambities te formuleren in de vorm van een ontwikkelingsperspectief en deze na vier jaar weer te evalueren.

Hoe krijgt de school een Taalplan Frysk?

Tijdens de eerste omloop van Taalplan Frysk in 2016-2018 werd de school zoveel mogelijk werk uit handen genomen. Samen met de onderzoeker van de NHL Stenden Hogeschool werden tijdens het bezoek van de onderzoeker de formulieren ingevuld die nodig waren voor de aanvraag van het Taalplan Frysk.

Tijdens de tweede omloop van Taalplan Frysk 2020-2022 zullen scholen wederom ondersteund worden door de onderzoekers van NHL Stenden Hogeschool bij het invullen van de formulieren die nodig zijn voor de aanvraag van het Taalplan Frysk. Wel wordt er nu iets meer van de school verwacht, er is immers al een eerste inventarisatie gedaan tijdens de eerste omloop die de school kan helpen bij het invullen van de formulieren. Na het invullen door de school zal de onderzoeker weer op bezoek komen om de laatste aanvullingen te doen en te zorgen voor een volledig formulier.

Hoe ziet het bezoek van de onderzoeker eruit?

De onderzoeker zal telefonisch contact met de directeur van de school opnemen om een afspraak te maken voor het schoolbezoek. Hierbij zal de onderzoeker de directeur vragen of de taalcoördinator van de school ook deel wil nemen aan het gesprek. In het voortgezet onderwijs is het ook wenselijk dat de docent Fries bij het bezoek aanschuift.

Voorafgaand aan het bezoek vult de directeur en/of de taalcoördinator van de school de vragenlijst in. De gegevens uit de vragenlijst zullen kort besproken worden met de onderzoeker om eventuele vragen nog verder te verhelderen en misstanden te voorkomen. Vervolgens zal de onderzoeker aan de hand van verschillende vragen een objectief en realistisch beeld schetsen van hoe uw school aandacht besteedt aan het (vak) Fries en de Friese cultuur, maar ook een beschrijving maken van wat uw ambities zijn voor de komende vier jaar. Op die manier wordt er informatie verzameld die nodig is om het Taalplan Frysk voor de school in te vullen.

Wanneer gaat het Taalplan Frysk in?

Nadat het Taalplan Frysk met de onderzoeker is opgesteld krijgt de school nog twee weken de tijd om de gegevens te bekijken en eventueel aan te passen of aanvullingen te geven. Na deze 14 dagen controleert de onderzoeker nog een keer op volledigheid. Daarna wordt het formulier opgestuurd naar de school het en bovenschools bestuur. Het formulier wordt dan ondertekend door zowel de schooldirecteur als de bovenschoolsdirecteur. Na ondertekening wordt het formulier opgestuurd naar de provincie Fryslân. Binnen acht weken na ontvangst zullen Gedeputeerde Staten een besluit nemen over het Taalplan Frysk voor de school. De school krijgt schriftelijk bericht over het besluit van Gedeputeerde Staten. Het besluit wordt aan het begin van het volgende schooljaar van kracht en geldt voor een periode van maximaal vier jaar.

Wat zijn de gevolgen van het Taalplan Frysk voor de school?

Inspectie van Onderwijs: De uitkomsten van het Taalplan Frysk zullen worden gedeeld met de Inspectie van Onderwijs. De inspectie zal dus op de hoogte zijn van het Taalplan Frysk van de school en de mate van ontheffing die hierbij hoort. Op die manier kan de inspectie een eerlijk rapport opstellen over de kwaliteit van het vak Fries.

Materiële Instandhouding Fries (MIF): Het Taalplan Frysk is gekoppeld aan het MIF-budget. Scholen waarvan blijkt dat zij relatief veel doen aan het Fries zullen een hoger bedrag toegekend krijgen uit het MIF-budget van de provincie dan een school waarvan blijkt dat ze minder doen aan het Fries.

Frysk op maat: Samen met de onderzoeker wordt een plan gemaakt waarin de ambities van de school realistisch worden uitgewerkt. Zo kan de school tot 2030 werken aan het realiseren van het aanbod kerndoelen voor de Friese taal en cultuur.

Hoe ziet de procedure eruit?

Invullen van de vragenlijst door de school ter voorbereiding op het bezoek van de onderzoeker.

Invullen overige informatie door de onderzoeker samen met de directeur en/of taalcoördinator en/of docent Fries van de school tijdens het schoolbezoek.

Controle door de school na het bezoek van de onderzoeker. De school heeft 14 dagen de tijd om de ingevulde gegevens nog eens goed te bekijken en eventuele wijzigingen en aanvullingen aan te brengen.

Controle door de onderzoeker op volledigheid. Na deze controle wordt het aanvraagformulier voor het Taalplan Frysk aan de school én aan het bovenschoolse bestuur gestuurd.

Controle door het bovenschoolse bestuur van de gegevens voor het Taalplan Frysk.

Ondertekening door de directeur van de school en de bovenschoolse directeur van het Taalplan Frysk.

Het ondertekende formulier Taalplan Frysk wordt opgestuurd naar de provincie Fryslân.

Binnen acht weken na de aanvraag van het Taalplan Frysk wordt het Taalplan Frysk van de school door de provincie Fryslân beoordeeld en zal Gedeputeerde Staten een besluit nemen.

Met wie kan ik contact opnemen?

Heeft u vragen over het nieuwe vaststellingsbeleid van de provincie Fryslân neem dan contact op met mevr. N.J. de Vries of mevr. I. Rienks via taalplanfrysk@fryslan.frl.


Heeft u vragen over het schoolbezoek van de onderzoeker neem dan contact op met mevr. N.A. Varkevisser (nynke.varkevisser@nhlstenden.com) of dr. A.P. Walsweer (albert.walsweer@nhlstenden.com).