Wat is Taalplan Frysk 2030?

De Friese taal is onlosmakelijk verbonden met de Friezen en onze identiteit. Een taal om trots op te zijn én in te investeren. Als provincie Fryslân willen we elk kind in Fryslân een kans bieden om de Friese taal te leren. Daarom werken we met het project Taalplan Frysk 2030 aan een structurele plek van het vak Fries in het onderwijs. Zo komen kinderen op alle leeftijden in aanraking met de Friese taal, van kinderopvang tot hoger onderwijs.

Een introductie van het project Taalplan Frysk 2030 door Anna Marije Bloem en Aant Jelle Soepboer

2030

Uiterlijk in het jaar 2030 moet het vak Fries op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op voldoende niveau worden aangeboden. Dat is de ambitie die het Rijk en provincie met elkaar hebben afgesproken in de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Op voldoende niveau betekent dat alle basis- en voortgezet onderwijsscholen in 2030 een A-profiel hebben. Scholen krijgen nu elke vier jaar een taalprofiel toegekend. Een school met een A-profiel voldoet aan alle eisen voor het Fries onderwijs. Scholen met een A-profiel hebben een breed Fries onderwijsaanbod gericht op Fries verstaan, lezen, spreken en schrijven. Scholen die een lager profiel krijgen, hebben tijdelijk nog een vrijstelling voor sommige onderdelen van het onderwijsaanbod. Het project Taalplan Frysk helpt scholen met begeleiding, scholing en materiaal om het niveau van het Fries onderwijs te verbeteren. Zo werkt iedere school toe naar een A-profiel in 2030.

Doorgaande leerlijn

Ook bij voorschoolse educatie, mbo, hbo, universiteit en het speciaal onderwijs kiezen we voor het versterken van positie van de Friese taal en cultuur. Zo worden kinderen en leerlingen voorbereid op leven en werken in Fryslân. Samen met de taal- en onderwijsinstellingen werken we aan een Friese doorgaande leerlijn. We zorgen dat het materiaal voor Fries onderwijs op elkaar aansluit en dat scholen weten hoe ze kunnen bijdragen aan de doorgaande leerlijn. Het project Taalplan Frysk helpt ook deze onderwijsinstellingen, kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen met begeleiding, scholing en materiaal.

Samenwerking

De provincie Fryslân zet zich hier samen voor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko, Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de Onderwijsinspectie. Maar bovenal werken we samen met docenten, scholen en schoolbesturen. We investeren met Taalplan Frysk in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. Frysk, foar no en letter.

Meer weten?

Lees het projectplan Taalplan Frysk 2030.