Wow Frysk 2030

Hasto sin oan in ynspirearjende middei? En wolsto praktysk oan ’e slach mei it Frysk by jim op skoalle of berne-opfang? Save the date foar WOW Frysk 2030!

Taalplan Frysk 2030 organisearret in nijsgjirrich programma mei workshops foar alle ûnderwiisnivo’s en praktykfoarbylden fan skoallen en berne-opfanglokaasjes.

In greep út ’e digitale sesjes:

  • Muzikale tips fan sjongcoach Janneke Brakels mei 123ZING
  • Spannende escape(class)room Anno N.
  • Filosofearje oer taal
  • Betsjuttingsfol taalûnderwiis – hoe joust dat foarm?

Datum | woansdei 26 maaie 2021

Tiid | fan 14.30 oant 17.00 oere

Lokaasje | digitaal fia dyn eigen laptop, tablet of tillefoan

Doelgroep | Underwiisprofessionals út foarskoalsk-, basis-, fuortset-, spesjaal- of middelber beropsûnderwiis en studinten

Taalplan Frysk 2030

2030: it liket noch fier fuort… Mar der is genôch te dwaan om op alle skoallen yn 2030 in folslein oanbod foar it Frysk te realisearjen. Dizze workshopmiddei draacht by oan de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en ûnderwiisnivo’s. En lit dat no krekt de doelstelling fan Taalplan Frysk 2030 wêze!

Save the date

Bisto der ek by op 26 maaie? Set de datum fêst yn dyn aginda! In útnûging om dy oan te melden folget letter dit jier.