Oanmelde

Meld dyn skoalle oan foar Spoar 8 en Tsjil (pû)

of

Meld dyn skoalle oan foar Searje 36 en LinKk (fû)

Goed nijs foar alle skoallen yn Fryslân. Neist it fergees oanbieden fan in skoalstiper op alle skoallen, ynhâldlike begelieding én skoalling op it mêd fan Frysk, kinne jim fan takom skoaljier ôf fergees gebrûk meitsje fan metoaden Spoar 8 (pû) en Searje 36 (fû) en de tydskriften Tsjil (pû) en LinKk (fû) by jim op skoalle.