Taalplan Frysk-2030

Wat wordt er nu bedoeld met de Taalplan Frysk-2030 ambitie van de provincie Fryslân? Hieronder in de korte animatie een uitleg over de taalprofielen voor de scholen:

We sille wer los!

Inmiddels is het alweer vier jaar geleden dat de eerste scholen in het kader van Taalplan Frysk zijn bezocht. De taalprofielen die de scholen gekregen hebben zijn geldig voor vier jaar, dit betekent dus dat er een herziening aan zit te komen. Deze week ontvangen alle scholen (PO en VO) een brief ter voorbereiding hierop. Na de zomervakantie zullen de eerste afspraken gemaakt worden met de scholen. Wederom zal een onderzoeker van de NHL Stenden Hogeschool langskomen op iedere school om na te gaan welke plek het leergebied Friese taal en cultuur heeft op de school. De grote hamvragen zijn natuurlijk:

  • Wat hebben de scholen gedaan met de uitgesproken ambities rondom het leergebied Friese taal en cultuur?
  • En is er meer aanbod voor het leergebied Friese taal en cultuur gekomen voor de verschillende taaldomeinen?

Scholen hebben tot 2030 om het aanbod voor het leergebied Friese taal en cultuur op peil te brengen. De provincie Fryslân heeft daarvoor een stappenplan opgezet, het groeimodel. Zo kunnen scholen stapsgewijs doorgroeien naar een taalprofiel A in 2030. Maar daar blijft het niet bij. De provincie Fryslân heeft daarnaast in de Taalplan Frysk 2030 ambitie beschreven dat in 2030 van alle scholen verwacht wordt dat zij een taalbeleidsplan hebben waarin het leergebied Friese taal en cultuur een structurele plaats heeft en dat alle toekomstige leraren een passende bevoegdheid hebben om de Friese taal en cultuur te onderwijzen.

IT IS MEI SIZZEN NET TE DWAAN

 

Afgelopen half jaar is er hard gewerkt om alle gegevens die verzameld zijn binnen het project Taalplan Frysk (2016-2018) te verwerken in een rapport. De resultaten hiervan geven een goed beeld van het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs. Op de onderwijsconferentie Frysk yn it ûnderwiis werd donderdag 20 september 2018 dit rapport “It is mei sizzen net te dwaan” gepresenteerd. Het rapport werd aangeboden aan Commissaris van de Koning de heer drs. Arno Brok, gedeputeerde Sietske Poepjes en inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang. Ook alle aanwezigen kregen aan het eind van de dag een goodybag mee met daarin onder andere het rapport.

Was u er niet bij maar wilt u het rapport wel graag lezen? Dat kan ook online:
Voor de Friese versie: It is mei sizzen net te dwaan (FR)
Voor de Nederlandse versie: It is mei sizzen net te dwaan (NL)

Onderwijsmonitor Fryslân

Berjocht fan de Provinsje Fryslân:

Op woensdag 29 november werd op de Friese onderwijsdag 2017 de onderwijsmonitor Fryslân gepresenteerd. De onderwijsmonitor Fryslân bevat kerngegevens over zowel het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld de spreiding van de schoollocaties in Fryslân, het leerlingenaantal in Fryslân en het aantal drietalige scholen.