Taalplan Frysk 2030

De Fryske taal is ûnskiedber fan de Friezen en ús identiteit. In taal om grutsk op te wêzen én yn te ynvestearjen. As provinsje wolle wy alle bern yn Fryslân in kâns biede om de Fryske taal te learen. Dêrom moat uterlik yn 2030 it fak Frysk op alle basisskoallen en skoallen foar it fuortset ûnderwiis op foldwaande nivo oanbean wurde. By foarskoalske edukaasje, mbo, hbo, universiteit en it spesjaal ûnderwiis kieze wy foar it fuortsterkjen fan de trochgeande learline. Sa komme bern fan alle jierren yn oanrekking mei de Fryske taal, fan berne-opfang oant heger ûnderwiis. De provinsje set him dêrfoar yn mei taal- en ûnderwiisynstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en ûnderwiisburo Semko. Mar boppedat wurkje wy mei dosinten, skoallen en skoalbestjoeren. Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk 2030 yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Frysk, foar no en letter.

Lêste Nijs

Weromsjen op Fierder mei Frysk

Op 15 novimber 2022 wie de jierlikse stúdzjedei ’Fierder mei Frysk’, it kongres foar dosinten en studinten Frysk út it fuortset ûnderwiis en MBU. It kongres waard organisearre troch Cedin, de seksje Frysk fan de VLLT en de learare-opliedingen Frysk fan NHL Stenden. Marrit de Schiffart iepenet it kongres Fierder mei Frysk Marrit de Schiffart…

Mear lêze

Nijsbrieven Taalplan Frysk 2030 foar septimber

Ferline wike binne de nijsbrieven foar primêr en fuortset ûnderwiis wer nei de skoallen stjoerd. Hasto ek in ûnderwerp dat geskikt is foar de nijsbrief? Stjoer in berjocht nei taalplanfrysk@fryslan.frl.

Mear lêze

Tsjil Tsjekt: it nije ynteraktive programma foar de boppebou

Omrop Fryslân Tsjil komt mei in nij programma foar de boppebou: fan takom wike ôf kinne skoalklassen meidwaan oan it ynteraktive programma Tsjil Tsjekt. Njonken it programma sil presintator Raynaud Ritsma ek wer fysyk by skoallen del. Yn Tsjil Tsjekt nimt presintator Raynaud Ritsma de bern fan de boppebou mei op in klassikale en ynteraktive…

Mear lêze

Ynspiraasjemiddei ‘Wy binne mbû’ mei lansearring Yung Frysk fideorige en Bookzines mei persoanlike ferhalen

Op woansdei 5 oktober wurdt de earste grutte byienkomst holden fan de programmakommisje ‘Wy binne mbû’, yn it libben roppen om mear omtinken te kreëarjen foar de identiteit en kulturele ferskiedenheid fan it Fryske wurkfjild yn it middelber beropsûnderwiis. In ynspirearjende middei yn Neushoorn oer Frysk en meartaligens yn it mbû; foar dosinten, ûnderwiismakkers en…

Mear lêze

Ynspirearjend meartalich ûnderwiis

De wrâld dêr’t wy yn libje is meartalich. Ek yn Fryslân prate we net allinne Frysk en Nederlânsk, mar ek in protte oare talen. Dizze meartalige wrâld freget om in spesifike begelieding fan learlingen by it fierder ûntwikkeljen fan har taalfeardigens. Yn Taalplan Frysk 2030 wurket it projekt Ynspirearjend Meartalich Underwiis yn ’e mande mei…

Mear lêze

Nijsbrief Taalplan Frysk 2030 foar july

Dizze wike binne de nijsbrieven foar primêr en fuortset ûnderwiis wer nei de skoallen stjoerd. Wolsto de nijsbrieven sels ek yn de mail ûntfange? Skriuw dy dan yn fia de webside fan Cedin. Kies foar de opsjes Frysk primêr ûnderwiis en/of Frysk fuortset ûnderwiis.

Mear lêze

Foarskoalsk

Primêr ûnderwiis

Fuortset ûnderwiis

mbû

hbû / universiteit

Spesjaal ûnderwiis